O nas

Biuro Analiz "PROGRES" zajmuje się kompleksowym doradztwem ekonomicznym i finansowym dla przesiębiorstw, a w szczególności pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć.


Nasi pracownicy i współpracownicy specjalizują się w powyższej działalności doradczej od ponad 25 lat, przygotowujac wymaganą dokumentację, dotyczącą planowanych przez klientów przedsięwzięć gospodarczych. Adresatami opracowywanej dokumentacji są inwesotrzy, banki i inne instytucje finansowe.

Podstawowe obszary naszej działalności

1. Dotacje UE w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych
2. Pozyskiwanie zewnętrznego zasilania finansowego oraz przygotowanie dokumentów temu towarzyszących, a w szczególności:
      a. biznes planów,
      b. studiów wykonalności inwestycji.
3. Programy restrukturyzacyjne i naprawcze oraz uczestnictwo przy ich wdrożeniu.
4. Wycena podmiotów gospodarczych oraz ocena ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.
5. Przekształcenia własnościowe oraz zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Analiizy ekonomiczne i finansowe.

test test

Zawsze oferujemy kompleksowe usługi

Nasze opracowania są „krojone i szyte na miarę” czyli dostosowane do jednostkowych, indywidualnych potrzeb klientów; Nigdy nie powielamy pomysłów, produkcja wieloseryjna nas nie interesuje.


Bardzo ważnym obszarem naszej działalności jest przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej, a następnie współpraca z beneficjentami przy rozliczeniu projektów oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych sprawozdań

hands icon progres

Oferujemy nasze usługi w tej tematyce od roku 2002, to jest od momentu pojawienia się w Polsce znaczących dotacji związanych z uruchomieniem programu SAPARD. Współpracowalismy z klientami w ramach wszystkich dotychczasowych budżetów, tak przedakcesyjnych jak i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ponadto prowadziliśmy sprawy kilku klientów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

papers pages icon progres

Przygotowujemy pełną dokumentację, a w szczególności wnioski, biznes plany oraz niezbędne załączniki analityczne.

Zawsze oferujemy kompleksową usługę - prowadzimy sprawy klientów od momentu określenia charakteru i zakresu przedsięwzięcia, wielkości inwestycji w aspekcie kosztów kwalifikowanych, w celu maksymalizacji dotacji, poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji (w tym również dla banku współfinansującego projekt), konsultacje w trakcie realizacji inwestycji, aż do momentu złożenia wniosku płatniczego i wpływu dotacji na rachunek klienta. Dodatkowo, na zlecenie beneficjentów, w trakcie realizacji przedsięwzięcia przygotowujemy wszystkie dokumenty płatnicze oraz sprawozdania. Ponadto przygotowujemy dokumentację do kontroli realizacji projektu, przeprowadzaną przez Instytucję Pośredniczącą.

Usługi nasze oferujemy głównie: mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych, a od poprzedniego budżetu również w badawczo-rozwojowych. Realizujemy przedsięwzięcia w kwocie od miliona złotych wzwyż.

papers pages icon progres

Ponad 98% projektów uzyskuje
dofinansowanie w postaci dotacji.

Opracowujemy również opinie dotyczące możliwości pozyskania dotacji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, podmioty z nimi współpracujące oraz inne instytucje.
Przygotowaliśmy dokumentacje głównie w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Krajowego Programu Innowacyjna Gospodarka. Ponadto realizujemy duże projekty szkoleniowe z pozyskaniem finansowania z Programu Kapitał Ludzki.
Przygotowaliśmy dokumentację dla kilkudziesięciu beneficjentów, dysponującymi środkami publicznymi oraz kilkaset dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców prywatnych (głównie MiŚ). Większośc z nich została pozytywnie rozpatrzona i przyjęta, klienci podpisali umowy o dofinansowanie, a po zrealizowaniu inwestycji uzyskali dotacje (niektórzy nasi stali klienci nawet pięciokrotnie).

Uruchomiliśmy współpracę z placówkami naukowo-badawczymi, w tym szególnie:

  • Uniwersytet Łódzki: Wydział Zarządzania (logistyka, informatyka, zarządzanie),
  • Politechnika Łódzka,
  • NOT,
  • Instytut Techniki Grzewczej (odnawialne źródła energii, ekologia, innowacyjne rozwiązania w technikach grzewczych).
  • mapa konturowa polski png progres blue

    Działamy na obszarze całego kraju. Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę obejmujacą: współpracę przy planowaniu przedsięwzięcia, nadzór, konsultacje oraz przygotowanie stosownej dokumentacji.
    Firma korzysta z grona stałych współpracowników. Naszymi pracownikami i współpracownikami są wysokiej klasy specjaliści, mający doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby uzyskania środków z UE, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania i finansów.