Pozyskiwanie zewnętrznego zasilania finansowego oraz przygotowanie dokumentów temu towarzyszących, a w szczególności: biznes planów, studiów wykonalności inwestycji.

Obok dotacji UE „tradycyjną” formą pozyskania zasilenia finansowego są kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych. Podstawowymi dokumentami towarzyszącymi ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe są biznes plany lub studia wykonalności inwestycji (przedsięwzięcia). Wszystkie wykonywane przez nas analizy finansowe oraz prognozy funkcjonowania firmy oparte są o jednostkowy, skonstruowany na potrzeby konkretnego opracowania, model ekonomiczno finansowy budowany w następujący sposób:
1) W wypadku intensyfikacji dotychczasowej działalności – na podstawie analizy statystycznej dotychczasowych kilkuletnich danych ekonomiczno finansowych (koszty, przychody, majątek, źródła finansowania). 2) W wypadku nowej działalności lub dywersyfikacji dotychczasowej – na podstawie kalkulacji opartej o założenia techniczne i technologiczne.Wykonany przez nas model ekonomiczno finansowy jest następnie testowany i stanowi podstawę przygotowania wielowariantowej prognozy finansowej. Taka forma konstrukcji danych prognostycznych pozwana ocenić i zweryfikować przedsięwzięcie w oparciu o szereg parametrów (stopień wykorzystania zdolności wytwórczych, poziomy kosztów i ich rodzaje, przychody, zobowiązania, należności, dywidendy, kredyty itp.), które mogą podlegać zmianą w trakcie funkcjonowania firmy w prognozowanym okresie.